اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 رییس انجمن موسیقی استان مازندران:

"استاد جمال محمدی "

 

اعضای هیئت مدیره انجمن موسیقی استان مازندران:

        "محمد غلامی"  

 

         "رامین جمالی"

    

          "محمد حدادی"

 

         "محسن بافنده"