«پیانیسیمو» پیرامون روش های نوین آموزش پیانو منتشر شد

«پیانیسیمو» پیرامون روش های نوین آموزش پیانو منتشر شد
کتاب «پیانیسیمو» پیرامون روش های نوین آموزش پیانو تالیف شهرام محذوف منتشر شد.

به گزارش سایت خانه، کتاب «پیانیسیمو» پیرامون روش های نوین آموزش پیانو، شامل 200 اتود و قطعه تالیف شهرام محذوف منتشر شد.

در توضیح این کتاب آمده است :« هدف از طراحی و نوشتن کتاب پیانیسیمو آموزش صحیح و بنیادی موسیقی و ساز پیانو برای هنرجویان است. نحوه صحیح آموزش هنرجویان در ابتدا و همچنین در مراحل پیشرفته می تواند تاثیر مفیدی در پیشرفت هنرجوو رضایت خاطر معلم داشته باشد. که این امر ایجاد انگیزه بیشتری برای طرفین و ترغیب آنها در ایران راه می گردد.